Πολιτική κατά των Spam

Μάθε την πολιτική μας ενάντια στα Spam

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ SPAM

Ανεπιθύμητες Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ή SMS

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πελατών καθώς και των επισκεπτών της ΚΟΝΕΤ, παραθέτουμε το παρακάτω σχετικό χωρίο της “Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα” αναφορικά με τη νομιμότητα ή όχι της αποστολής SPAM μηνυμάτων. Η ΚΟΝΕΤ, σεβόμενη και αποδεχόμενη πλήρως την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν αποδέχεται την αποστολή ή λήψη SPAM μέσω του δικτύου της. Η ΚΟΝΕΤ θα σταματήσει κάθε προσπάθεια αποστολής SPAM μέσω του δικτύου της, εφόσον αυτή υποπέσει στην αντίληψή της, και δύναται να τερματίσει άμεσα το λογαριασμό του παραβάτη χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς καμία αποζημίωση. “Η αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία, δηλαδή κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται με σκοπό, την εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή και κάθε άλλο διαφημιστικό σκοπό χωρίς ο παραλήπτης να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για αυτό, αναφέρεται διεθνώς με τον όρο “spam”. Τα μηνύματα spam μπορεί να αποσκοπούν σε οποιονδήποτε διαφημιστικό σκοπό, π.χ. να προωθούν δράσεις φιλανθρωπικών ιδρυμάτων ή πολιτικών κομμάτων. H πρακτική του “spamming” μπορεί να απαντηθεί σε πολλές περιπτώσεις ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως:

– σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
– στις υπηρεσίες μηνυμάτων με χρήση κινητής τηλεφωνίας (SMS, MMS)
– στις υπηρεσίες φαξ
– στις υπηρεσίες στιγμιαίων μηνυμάτων (instant messaging), π.χ. MSN, Yahoo Messenger, Google Chat, κ.ά.
– στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Facebook, Twitter, Μyspace κ.ά.

Οι αποστολείς μηνυμάτων spam είναι γνωστοί και ως spammers. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αποστολή διαφημίσεων με αυτοματοποιημένα μέσα, ισχύει το λεγόμενο σύστημα «opt-in», δηλαδή η αποστολή τους επιτρέπεται μόνον κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του παραλήπτη, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Στα μέσα αυτά, με τα οποία η επικοινωνία πραγματοποιείται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, συμπεριλαμβάνονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο διαδίκτυο, τα μηνύματα σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (SMS, MMS), τα φαξ κ.λπ. Εξαίρεση στον κανόνα αυτόν αποτελεί η περίπτωση στην οποία τα στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη αποκτήθηκαν από τον αποστολέα στο πλαίσιο παρόμοιας, προηγούμενης συναλλαγής, κυρίως πώλησης παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον, σε κάθε μήνυμα, ακόμα και σε αυτά που στέλνονται με συγκατάθεση, πρέπει να αναγράφεται η ταυτότητα του αποστολέα και να παρέχεται ένας έγκυρος τρόπος τερματισμού της περαιτέρω αποστολής τέτοιων μηνυμάτων. Ειδικότερα, στο άρθρο 11 του ν. 3471/2006, ο οποίος μεταφέρει στην ελληνική νομοθεσία την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 13 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ ορίζονται τα εξής: «Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς». Με άλλα λόγια, κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του παραλήπτη, δηλαδή κάθε μήνυμα spam, είναι παράνομο. Μοναδική εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου, όπου ορίζεται ότι «Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν ο αποδέκτης του μηνύματος δεν έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση του, υπό την προϋπόθεση ότι του παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων, και αυτό κατά τη συλλογή των στοιχείων επαφής, καθώς καισε κάθε μήνυμα, σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση». Τέλος, στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχουν σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, όταν δεν αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, καθώς επίσης και η έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης του μηνύματος μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας». Στην περίπτωση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορούν την εμπορική προώθηση αγαθών ή υπηρεσιών, ο αποστολέας υποχρεούται (σύμφωνα με το Π.Δ 131/2003 που αφορά νομικά ζητήματα υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας στην εσωτερική αγορά) να αναφέρει τον εμπορικό χαρακτήρα του περιεχομένου στο θέμα του μηνύματος. Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν για τους παραλήπτες που είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.” Θα βρείτε την πηγή των παραπάνω “http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,127423&_dad=portal&_schema=PORTAL\” εδώ.

Κάθε χρήστης των υπηρεσιών της ΚΟΝΕΤ ή επισκέπτης των ιστοσελίδων της ΚΟΝΕΤ δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται τα παραπάνω.

Αλλαγή Antispam Πολιτικής

Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να αλλάξουμε την πολιτική κατά των Spam, θα δημοσιεύσουμε αυτές τις αλλαγές σε αυτήν τη σελίδα και θα ενημερώσουμε την ημερομηνία τροποποίησης της Πολιτικής κατά των Spam παρακάτω.

Τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής κατά των Spam έγινε στις 02/01/2019.